Tortoiseshell

JACK glasses frames
Smoky tortoiseshell acetate frames by Mr Foureyes (style 'Jack', front shot)

JACK glasses frames

From $250.00

JESS glasses frames
Jess glasses frames in black tortoiseshell | Mr Foureyes prescription glasses online

JESS glasses frames

From $250.00

MORRIS
Morris glasses frames in green tortoiseshell | Mr Foureyes prescription glasses online

MORRIS

From $250.00

NAT
Nat glasses frames in crimson | Mr Foureyes prescription glasses online

NAT

From $250.00

OLIVIA glasses frames
Cute & colourful acetate glasses frames by Mr Foureyes (Olivia style, pink/rose colour, front shot)

OLIVIA glasses frames

From $250.00

RILEY glasses frames
Bold orange tortoiseshell acetate glasses frames by Mr Foureyes, front shot

RILEY glasses frames

From $250.00

RITA glasses frames
Bold tortoiseshell & green acetate glasses frames by Mr Foureyes (Rita style, front shot)

RITA glasses frames

From $250.00

SAUL
Saul glasses frames in blue/grey tort | Mr Foureyes prescription glasses online

SAUL

From $250.00

SHELL glasses frames
Beautiful white marble tortoiseshell acetate glasses frames by Mr Foureyes (limited edition Shell style, front shot)

SHELL glasses frames

From $250.00

XAVIER
Xavier glasses frames in tortoiseshell | Mr Foureyes prescription glasses online

XAVIER

From $250.00